Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty specjalistyczna pomoc prawna

Międzyrzec Podlaski, dnia 30 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego usługi opracowania analiz, ekspertyz oraz specjalistycznej prawnej asysty podczas przygotowywania zapytań i prowadzenia postępowań wyłaniających wykonawców zadań objętych zakresem projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017 r. umową o dofinansowanie nr: POIS.02.03.00-00-0151/16.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jako Zamawiający:

- na sfinalizowanie przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości
  35 000,00 zł netto;

- informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 (decydowało kryterium ceny) złożona przez:

  Kancelarię Radcy Prawnego dr Przemysław Litwiniuk, plac Jana Pawła II 3 lok. 5,
  21-560 Międzyrzec Podlaski, za cenę 42 508,80 zł brutto.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono jeszcze niżej wymienione oferty:

 

Oferta Nr 1 JUSTICO Doradztwo Prawne

          Katarzyna Kostro

          ul. Wiejska 65 m.8

          15-351 Białystok - 55 000,00 złotych brutto

 

Oferta Nr 3 Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.

          ul. Bagatela 10/5

          00-585 Warszawa - 99 630,00 złotych brutto

 

Oferta Nr 4 Śmigielski i Wspólnicy sp. k.

          ul. Twarda 18

          00-105 Warszawa - 70 848,00 złotych brutto

 

 

 

Pobierz w formacie PDF