PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Nowa taryfa na wodę i ścieki

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego.

 

Obowiązuje od 30.06.2015 r. do 29.06.2016 r.

Grupa 1*

Cena

netto/m3

Cena

brutto/m3

 

Grupa 2**

Cena netto/m3

Cena

brutto/m3

woda

2,41

2,60

woda

2,41

2,60

ścieki

4,77

5,15

ścieki

6,35

6,86

Opłata abonamentowa:

a) Dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 10, 13 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 94 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10, 19 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 01 zł brutto) na odbiorcę usług

b) Dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym       – 10, 28 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 10 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10,49 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 33 zł brutto) na odbiorcę usług

c) Dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 10,34 plus podatek VAT

(tj. 11, 17 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10,61 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 46 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

Grupa 1* – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

Grupa 2* – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1

Zmiana SIWZ

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Projekt i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Brzeskiej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 353886 – 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający postępowania przetargowego pn. Projekt i modernizacja oczyszczalni ścieków przy
ul. Brzeskiej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski
z mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str. 10 w pkt. 5.  Kryteria oceny ofert i  ich znaczenie ppkt. 1 lit. b) zmienia się wzór do obliczania punktów dla kryterium termin wykonania zamówienia :

Jest:

ilość dni oferty o najkrótszym terminie wykonania

T =  ------------------------------------------------------------------------------------- x  1 = ilość punktów dla danej   oferty 

ilość dni danej oferty

 

Powinno być:

ilość dni danej oferty

T =  ------------------------------------------------------------------------------------- x  1 = ilość punktów dla danej   oferty

ilość dni oferty o najkrótszym terminie wykonania

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu - Dyrektora

Załącznik Nr 4 do protokołu

z posiedzenia Rady Nadzorczej

z dnia 05.06.2014 r.

 

UCHWAŁA NR 6/2014

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 05.06.2014 r.

w sprawie:  dopuszczenia kandydata do merytorycznej fazy postępowania

Działając na podstawie Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko: Członek Zarządu-Dyrektor PUK Sp. z o. o w Międzyrzecu Podlaskim

 

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

 

§1

Dopuścić do merytorycznej fazy postępowania kwalifikacyjnego Pana Wojciecha Jędruchniewicza.

 

§2

Uchwałę podjęto w trybie jawnym z następującym rozkładem głosów:

Głosowało: 4 osoby;

Za uchwałą głosowało: 4 osoby;

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób;

Wstrzymało się: 0 osób.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 05.06.2014 roku.

 

Protokolant                                                                   Przewodniczący Rady Nadzorczej

Justyna Puszkarska                                                                            Ryszard Szachnik

 

 

 

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członek Zarządu - Dyrektor z dniem 30.06.2014 roku został powołany Pan Wojciech Jędruchniewicz.

                                                                                           Ryszard Szachnik

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon