PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Przedłużenie terminu obowiązywania taryf

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim

ogłasza przedłużenie terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31.03.2015 roku w niezmienionej wysokości.

1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody           - 2, 32 zł plus podatek VAT (tj. 2, 51 zł brutto)

za 1 m3 ścieków        - 4, 59 zł plus podatek VAT (tj. 4, 96 zł brutto)

2. Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1

za 1 m3 wody ·         - 2, 32 zł plus podatek VAT (tj. 2, 51 zł brutto)

za 1 m3 ścieków        - 5, 35 zł plus podatek VAT (tj. 5, 78 zł brutto)

 

3. Opłata abonamentowa:

 

A. Dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9, 34 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 09 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 40 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 15 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

B. Dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym       – 9, 47 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 23 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 66 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 43 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

C. Dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9, 53 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 29 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 78 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 56 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

Taryfy przedłuża się  na podstawie

UCHWAŁY   NR XLIII/365/14

RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

Z   DNIA   26 LUTEGO 2014 R.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon