PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Nowe taryfy na wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że Uchwałą Rady  Miasta Międzyrzec Podlaski Nr XXXI/267/13 z dnia 22 lutego 2013 r.  zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  Miasta  Międzyrzec Podlaski w postaci taryfowych cen jednostkowych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłaty abonamentowej za koszty gotowości, odczyt i rozliczenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla następujących taryfowych grup odbiorców, które będą obowiązywać od dnia

1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.

 

1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody              - 2, 32 zł plus podatek VAT (tj. 2, 51 zł brutto)

za 1 m3 ścieków           - 4, 59 zł plus podatek VAT (tj. 4, 96 zł brutto)

2. Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1

za 1 m3 wody ·           - 2, 32 zł plus podatek VAT (tj. 2, 51 zł brutto)

za 1 m3 ścieków           - 5, 35 zł plus podatek VAT (tj. 5, 78 zł brutto)

 

 

3. Opłata abonamentowa:

  1. Dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9, 34 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 09 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 40 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 15 zł brutto) na odbiorcę usług

  1. Dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym       – 9, 47 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 23 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 66 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 43 zł brutto) na odbiorcę usług

  1. Dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9, 53 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 29 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 78 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 56 zł brutto) na odbiorcę usług.

Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania taryf

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim

informuje o przedłużeniu terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31.03.2013 roku w niezmienionej wysokości

I.       Taryfowe ceny i stawki opłat

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody -         2,01 zł plus podatek VAT

za 1 m3 ścieków -     4,11 zł plus podatek VAT

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą  nie  wymienioną w Grupie 1

za  1 m3 wody -       2,01 zł plus podatek VAT

za  1 m3 ścieków -   4,77 zł plus podatek VAT

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę lub ścieki na punkt poboru  dla Grupy 1 i Grupy 2:

- miesięcznie      -4,58 zł plus podatek VAT

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

z dnia 17 grudnia 2012 roku

 

 

I. OGŁASZAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lubelskiej 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, NIP 538-000-28-57, REGON 030011061, reprezentowaną przez Zarząd, w imieniu którego działa członek Zarządu – Dyrektor Wojciech Jędruchniewicz.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA

1. Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest dzierżawa:

 a) lokalu użytkowego o powierzchni 42 m² położonego w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Lubelskiej 37 stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.;

b) samochodu ( samochód specjalny – pogrzebowy Mercedes-Benz Vito 108D, rok produkcji 1997, przebieg ok. 370 000 km),  stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.;

c) pomieszczenia garażowego o powierzchni 33 m² położonego w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Lubelskiej 37 stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
z o. o.;

d) urządzenia specjalistycznego (chłodnia komorowa na trumnę i tacę) stanowiącego własność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o.

2. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest na działalność gospodarczą, nie stanowiącą działalności konkurencyjnej wobec PUK Sp. z o. o.

3. Informacje szczegółowe na temat ogłoszenia dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pod numerem telefonu 83 371 32 77 wew. 120.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości poddzierżawy części lub całości przedmiotu umowy dzierżawy.

7. Wywoławczy miesięczny czynsz netto: 3000,00 zł.

8. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

III. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony od dnia 1.01.2013 roku.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez oferenta;

- złożona w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, opatrzonym pieczątką oferenta.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na  adres Przedsiębiorstwa  (Sekretariat) do dnia 27 grudnia 2012 roku godz. 14ºº wraz z załączoną kserokopią aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana najpóźniej do dnia 28 grudnia 2012 roku, a o wyniku
i wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną pisemnie poinformowani oferenci. Informacja
o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.pukmp.pl.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Przedsiębiorstwo może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100% - najwyższy miesięczny czynsz dzierżawny netto spośród złożonych ofert.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pukmp.pl.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania  w oparciu o kryterium ceny  wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Komercyjnych Dariusz Wysokiński

ul. Jodłowa 16

21-560 Międzyrzec Podlaski.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon