PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

PUK będzie realizował zadania z zakresu usług użyteczności publicznej

 

            Informujemy, że zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Międzyrzec Podlaski powierza się Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim wykonanie zadań własnych Miasta Międzyrzec Podlaski w 2013 roku w zakresie:

1. prac związanych z obsługą i utrzymaniem szaletów miejskich przy ul. Zarówie 22

   i ul. Warszawska 22;

2. prac związanych z wywozem śmieci z koszy ulicznych;

3. oczyszczaniem ręcznym i mechanicznym terenów miejskich;

4. utrzymaniem porządku i czystości na targowiskach miejskich;

5. utrzymania zieleni miejskiej.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Unieważnienie postępowania przetargowego pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych. –  nr ogłoszenia 321548 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012 r.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. jako Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych, numer ogłoszenia 321548 – 2012; data zamieszczenia 29.08.2012 r. z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 13.09.2012 r. do godziny 12:00 zostały złożone dwie oferty, których cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do cen złożonych ofert.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon