PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę nr 1/2012

( dotyczy zamówienia tablicy informacyjnej )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061 , KRS: 000021760

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu tablicy informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego zapytania o cenę tj. Wytyczne do beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy treść informacji niezbędnych do przygotowania tablicy tj. tytuł projektu, wartość, kwotę dofinansowania,  itp.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.02.2012 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na  adres Zamawiającego  ( Sekretariat) do dnia 31 stycznia 2012 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  1 lutego 2012 roku, a o wyniku  i wyborze  najkorzystniejszej oferty zostaną pisemnie poinformowani oferenci. Informacja o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.pukmp.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.pukmp.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pukmp.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Litwiniuk pod numerem telefonu 83 371 32 77.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wytyczne do beneficjentów w zakresie informacji i promocji:

 

 

 

Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim

ogłasza przedłużenie terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31.12.2012 roku w niezmienionej wysokości

I.       Taryfowe ceny i stawki opłat

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody -         2,01 zł plus podatek VAT

za 1 m3 ścieków -     4,11 zł plus podatek VAT

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą  nie  wymienioną w Grupie 1

za  1 m3 wody -       2,01 zł plus podatek VAT

za  1 m3 ścieków -   4,77 zł plus podatek VAT

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę lub ścieki na punkt poboru  dla Grupy 1 i Grupy 2:

- miesięcznie      -4,58 zł plus podatek VAT

 

Taryfy przedłuża się  na podstawie

UCHWAŁY   NR XVI/124/11

RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

Z   DNIA   25 LISTOPADA 2011 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania przetargowego ?Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o
pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim ?
numer ogłoszenia: 235800 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim jako Zamawiający zawiadamia, że w
przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: nr
ogłoszenia 235800 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011 r. wybrana została jako
najkorzystniejsza oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

"HYDREX" Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53 Ł
20-445 Lublin

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, przy kryterium oceny ofert ?
cena 100% uzyskała 100 punktów.
W prowadzonym postępowaniu złożono jeszcze nw. oferty, które przy kryterium oceny ofert
cena ? 100 % uzyskały punktację:

1) "FAMBUD" - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 73
96-100 Skierniewice - 62,99 pkt

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Międzyrzec Podlaski, dnia 25.08.2011 r.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon