PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim

ogłasza przedłużenie terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31.12.2012 roku w niezmienionej wysokości

I.       Taryfowe ceny i stawki opłat

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody -         2,01 zł plus podatek VAT

za 1 m3 ścieków -     4,11 zł plus podatek VAT

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą  nie  wymienioną w Grupie 1

za  1 m3 wody -       2,01 zł plus podatek VAT

za  1 m3 ścieków -   4,77 zł plus podatek VAT

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę lub ścieki na punkt poboru  dla Grupy 1 i Grupy 2:

- miesięcznie      -4,58 zł plus podatek VAT

 

Taryfy przedłuża się  na podstawie

UCHWAŁY   NR XVI/124/11

RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

Z   DNIA   25 LISTOPADA 2011 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania przetargowego ?Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o
pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim ?
numer ogłoszenia: 235800 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim jako Zamawiający zawiadamia, że w
przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: nr
ogłoszenia 235800 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011 r. wybrana została jako
najkorzystniejsza oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

"HYDREX" Sp. z o. o.
ul. Zemborzycka 53 Ł
20-445 Lublin

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest najkorzystniejsza, przy kryterium oceny ofert ?
cena 100% uzyskała 100 punktów.
W prowadzonym postępowaniu złożono jeszcze nw. oferty, które przy kryterium oceny ofert
cena ? 100 % uzyskały punktację:

1) "FAMBUD" - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 73
96-100 Skierniewice - 62,99 pkt

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
Międzyrzec Podlaski, dnia 25.08.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Międzyrzec Podlaski: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim
Numer ogłoszenia: 235800 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, tel. 083 3713277, faks 083 3714146.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukmp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: - robót ziemnych, - zbiornika okrągłego żelbetowego monolitycznego, - izolacji przeciwwodnych oraz cieplnych zbiornika z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pokrycia stropu papą termozgrzewalną, - montażu rurociągów, - opaski wokół zbiornika.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku niżej wymienionych formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 22 Nr 23 8039 0006 0000 0000 0438 0003 do dnia 24.08.2011r. godz. 11:00 Wysokość wadium wynosi 6 000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane, każda o wartości brutto (z pod. VAT) nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych) z załączeniem dokumentów potwierdzających że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował na okres realizacji zamówienia osobą, która będzie pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - kierownika budowy tj. posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w obiektach budowlanych o kubaturze ponad 1000 m3 oraz załączyoświadczenie, że osoba ta posiada ww. uprawnienia i przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena warunku będzie dokonywana na podstawie posiadania przez wykonawcę opłaconej polisy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 i Projektu Wykonawczego stanowiącego załącznik nr 11 oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie dotyczących: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności: a) klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, b) odmienne od przyjętych w projekcie budowlanym warunki geotechniczne, c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy 2) wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie tej części zamówienia, której ona dotyczy. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2 jest pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie przekazany Zamawiającemu wskazanemu w umowie. Wniosek ten musi zawierać co najmniej: proponowaną treść zmian, wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności, które są podstawą ich wprowadzenia wraz z udowodnieniem, że zmian tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pukmp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 37 Sekretariat w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 9:00 ÷ 14:00 w cenie 492,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 37 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pełne ogłoszenie, wszelkie załączniki oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ dot. zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim dostępne na stronie:

http://pukmiedzyrzecpodlaski.bip.lublin.pl/index.php?id=62

 

 

 

 

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon