PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Wniosek do NFOŚiGW na 1 miejscu

       Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9.03.2011 roku Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę przedsięwzięć do dofinansowania w formie dotacji w ramach programu "Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych".

      Wniosek na podstawie kryterium selekcji uzyskał 66 punktów, i znajduje się na miejscu 1 listy rankingowej, przyjętej przez Zarząd NFOŚiGW.

 

 

Nowy cennik usług komunalnych

Z dniem 01.01.2011 r. PUK Sp. z o. o. wprowadza nowy cennik usług komunalnych.

 

     1.  Wywóz nieczystości stałych z pojemnika V 110 l         -     15 zł brutto/szt.

     2.  Wywóz nieczystości stałych z pojemnika V 110 l

          ( odbiorcy z terenu Gm. Kąkolewnica )                         -     20 zł brutto/szt.

     3.  Wywóz nieczystości stałych z pojemnika V 1100 l      -      90 zł brutto/szt.

     4.  Wywóz nieczystości z pojemnika  V 1100 l

          ( Lokale Mieszkalne, Urząd Miasta, Wspólnoty Mieszkaniowe)  -     85 zł

                                                                                                       brutto/szt.                       

     5.  Wywóz nieczystości stałych z pojemnika V 1100      

          ( Fermy )                                                                                -   130 zł

                                                                                                       brutto/szt.

     6.  Wywóz nieczystości stałych z kontener KP 5,5                        -    303 zł 

                                                                                                       brutto/szt.

     7.  Wywóz nieczystości stałych z kontener KP 7                           -    420 zł 

                                                                                                       brutto/szt.

9.  Wywóz nieczystości z kontenera KP 7 (wioski)                            -    450 zł

                                                                                                        brutto/szt.

     10. Wywóz nieczystości z kontenera KP 7

           ( nieczystości prasowane)                                                     -  650 zł

                                                                                                       brutto/szt.

     11. Wywóz nieczystości stałych luzem                              -   103 zł brutto/m3

        12. Podstawienie przyczepy 3t (3m3)                                -      200 zł brutto  

     13. Podstawienie przyczepy 4t (4m3)                                -      270 zł brutto                                     

Zmiana taryfy za wodę i ścieki

Na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. 123 z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 24 pkt 8 i 9 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim  ogłasza:

 

„Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”  wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują przez rok  tj. od 1stycznia 2011 r. do 31 grudnia  2011 roku w wysokości:

 

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, rekreacyjno-sportową i w zakresie ochrony zdrowia

           za 1 m3 wody      -     2,01 zł netto

           za 1 m3 ścieków -     4,11 zł  netto

 

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą  nie  wymienioną w Grupie 1

          za  1 m3 wody      -    2,01 zł netto

          za  1 m3 ścieków -    4,77 zł netto

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę lub ścieki na punkt poboru dla Grupy 1 i Grupy 2:

- miesięcznie - 4,58 zł netto

Do cen i stawek opłat wymienionych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT zgodnie z odrębnymi przepisami.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon