PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

WNIOSKI NA REKULTYWACJĘ WYSYPISKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 października 2010 roku zostały złożone wnioski na rekultywację wysypiska do: 

1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wniosek nr 1429/2010 o tytule "Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów w Międzyrzecu Podlaskim".

Wniosek złożony został w trybie konkursowym w ramach programu piorytetowego "Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych". Dofinansowanie do 50 % 

2. Urządu Marszałkowskiego - z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego w Ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i Czysta Energia. Działanie 6.1 Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Kategoria: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, o tytule "Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach". Dofinansowanie do 75 %  

Remont dachu Partyzantów 57

Trwają prace związane z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Partyzantów 57 w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres prac obejmuje wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich. Łączna powierzchnia dachu ok. 320 m2. STAN REALIZACJI: zakończona.

Remont dachu Pułaskiego 2A

Trwają prace związane z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ulicu Kazimierza Pułaskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres prac obejmuje wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich. Łączna powierzchnia dachu ok. 250 m2. STAN REALIZACJI: zakończona.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon