PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Przedłużenie taryfy

PUK Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim ogłasza przedłużenie terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31grudnia 2010 roku w niezmienionej wysokości. Taryfy przedłuża się na podstawnie Uchwały Nr LII/432/10 Rady Miasta Międzyrzeca Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Prace ziemne w ul. Czystej

Trwają prace ziemne polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w ulicy Czystej. STAN REALIZACJI: zakończona.

Montaż ławek i koszy ulicznych

Trwają prace polegające na montażu ławek i betonowych koszy ulicznych na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Na terenie miasta zostało zamontowanych około 100 ławek i koszy ulicznych. STAN REALIZACJI: zakończona.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon