Zawiadomienie o wyborze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie tablicy informacyjnej, w oparciu o kryterium ceny, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

„AROMIX” Marek Sinkowski

ul. Strzelecka 3,21-560 Międzyrzec Podlaski

 

Streszczenie złożonych ofert w powyższym postępowaniu, które zostały dostarczone do Zamawiającego do dnia 31.01.2012 roku.

 

  1. Agencja Reklamowa Jacek Bielecki

ul. Stacyjna 4a, 21-500 Biała Podlaska

Wykonanie usługi: 2410,60 złotych brutto.

 

  1. DRUKARNIA Calamus

ul. Tuwima 5, 21-500 Biała Podlaska

Wykonanie usługi: 2460,00 złotych brutto.

 

  1. AROMIX – Marek Sinkowski

ul. Strzelecka 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Wykonanie usługi: 2337,00 złotych brutto.    

 

  1. Muffin Kaszczuk Ewa

ul. Wesoła 47, 58-200 Dzierżoniów

Wykonanie usługi: 5904,00 złotych brutto.

 

 

            Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę nr 1/2012

( dotyczy zamówienia tablicy informacyjnej )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061 , KRS: 000021760

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu tablicy informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego zapytania o cenę tj. Wytyczne do beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy treść informacji niezbędnych do przygotowania tablicy tj. tytuł projektu, wartość, kwotę dofinansowania,  itp.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.02.2012 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na  adres Zamawiającego  ( Sekretariat) do dnia 31 stycznia 2012 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  1 lutego 2012 roku, a o wyniku  i wyborze  najkorzystniejszej oferty zostaną pisemnie poinformowani oferenci. Informacja o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.pukmp.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.pukmp.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pukmp.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Litwiniuk pod numerem telefonu 83 371 32 77.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wytyczne do beneficjentów w zakresie informacji i promocji:

 

 

 

Przedłużenie terminu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim

ogłasza przedłużenie terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31.12.2012 roku w niezmienionej wysokości

I.       Taryfowe ceny i stawki opłat

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody -         2,01 zł plus podatek VAT

za 1 m3 ścieków -     4,11 zł plus podatek VAT

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą  nie  wymienioną w Grupie 1

za  1 m3 wody -       2,01 zł plus podatek VAT

za  1 m3 ścieków -   4,77 zł plus podatek VAT

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę lub ścieki na punkt poboru  dla Grupy 1 i Grupy 2:

- miesięcznie      -4,58 zł plus podatek VAT

 

Taryfy przedłuża się  na podstawie

UCHWAŁY   NR XVI/124/11

RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI

Z   DNIA   25 LISTOPADA 2011 R.