Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

 

ul. Brzeska , 21-560 Międzyrzec Podlaski

KIEROWNIK ZWK - mgr inż. Piotr Biernacki
Biuro czynne w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku
e-mail piotr.biernacki@pukmp.pl, tel. (83) 371-43-21


DZIAŁALNOŚĆ


WODA

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej. Wody podziemne występujące w zalegających na głębokości 59 - 88 m średnio i drobnoziarnistych piaskach oligoceńskich charakteryzują się średnią twardością oraz ponadnormatywną zawartością związków żelaza, manganu, jonu amonowego, podwyższoną barwą i mętnością.

Woda z tego poziomu wodonośnego ujmowana przez trzy studnie głębinowe uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody w ciśnieniowych procesach napowietrzania i filtracji. W zakresie wskaźników mikrobiologicznych woda odpowiada normom ustalonym w obowiązującym rozporządzeniu regulującym warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia (DzU z 2007r. Nr 61, poz. 417) Wodę dezynfekuje się roztworem podchlorynu sodu jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Jakość uzdatnionej wody monitorowana jest przez PSSE w Białej Podlaskiej oraz w ramach wewnętrznych kontroli przedsiębiorstwa.

Długość sieci wodociągowej wynosi 59,0 km.ŚCIEKI

PUK Sp. z o.o. eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 62,4 km wraz z 27 przepompowniami lokalnymi.

Ścieki z kanalizacji miejskiej dopływają do przepompowni głównej, skąd po wstępnym oczyszczeniu na kracie mechanicznej pompowane są na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Brzeskiej.

Oczyszczalnia pracuje w technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, posiada 4 niezależne zbiorniki typu SBR.

Pozwolenie wodnoprawne wydane w 2015 r. zezwala na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Międzyrzecu Podlaskim do wód rzeki Krzny w ilości: Q = 3000 m3/d, wprowadzane do środowiska ścieki powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń wg następujących wskaźników:

  • BZT5 - BZT5 – 90 %
  • ChZT - 75 %
  • Zawiesina ogólna - 90 %
  • azot ogólny ( azot azotynowu i azot azotanowy) - 70-80 %
  • fosfor ogólny - 80 %.