Zakład wodociągów i kanalizacji

Kierwonik Zakładu: mgr inż. Piotr Biernacki

tel. 83 371 43 21 lub 83 371 32 77 wew. 113

e-mail piotr.biernacki@pukmp.pl

 

WODA

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej. Wody podziemne występujące w zalegających na głębokości 59 - 88 m średnio i drobnoziarnistych piaskach oligoceńskich charakteryzują się średnią twardością oraz ponadnormatywną zawartością związków żelaza, manganu, jonu amonowego, podwyższoną barwą i mętnością.

Woda z tego poziomu wodonośnego ujmowana przez trzy studnie głębinowe uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody w ciśnieniowych procesach napowietrzania i filtracji. W zakresie wskaźników mikrobiologicznych woda odpowiada normom ustalonym w obowiązującym rozporządzeniu regulującym warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia (Dz.U. 2017 poz. 2294). Wodę dezynfekuje się roztworem podchlorynu sodu jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Jakość uzdatnionej wody monitorowana jest przez PSSE w Białej Podlaskiej oraz w ramach wewnętrznych kontroli przedsiębiorstwa.

 

ŚCIEKI

PUK Sp. z o.o. eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami lokalnymi. Ścieki z kanalizacji miejskiej dopływają do przepompowni głównej, skąd po wstępnym oczyszczeniu na kracie mechanicznej pompowane są na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Brzeskiej. 

Oczyszczalnia pracuje w technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, posiada 4 niezależne zbiorniki typu SBR. 

Pozwolenie wodnoprawne wydane w 2015 r. zezwala na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Międzyrzecu Podlaskim do wód rzeki Krzny w ilości: Q d śr. = 3000 m 3 /d, wprowadzane do środowiska ścieki powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń wg następujących wskaźników:

  • - BZT5 - BZT5 – 90 %
  • - ChZT - 75 %
  • - Zawiesina ogólna - 90 %
  • - azot ogólny ( azot azotynowu i azot azotanowy) - 70-80 %
  • - fosfor ogólny - 80 %.