Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami oraz z uzupełnieniem dostępu do wody pitnej na obszarze realizowanej inwestycji.

Spodziewane efekty inwestycji:

  • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych, (będących często w złym stanie technicznym i posiadających nieszczelności) w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej co pozwoli ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych i podziemnych, a także prawidłową eksploatację sieci,
  • uzupełnienie braków w systemie wodociągowym poprzez wybudowanie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę przeznaczoną do celów konsumpcyjnych o parametrach fizykochemicznych spełniających wymogi aktualnego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz umożliwienie jak największej liczbie mieszkańców włączenia się do wybudowanego wodociągu, a także prawidłową eksploatację sieci,
  • spełnienie wymagań przeciwpożarowych nałożonych na system wodociągowy.
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej (Odnawialnych Źródeł Energii) na budynku Stacji Uzdatniania Wody i budynku Oczyszczalni Ścieków przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprzez stworzenie możliwości wytwarzania energii odnawialnej nastąpi zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.