„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

Koszt całkowity projektu brutto: 5 064 714,70 PLN

Wydatki kwalifikowane: 4 142 898,13 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 521 463,41 PLN

Kwota dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych.

Źródło finansowania:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin zakończenia projektu31.03.2019 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego: 31.12.2019 r.

Efekt rzeczowy:

– Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 8,14 km

– Długość wybudowanej sieci wodociągowej: 4,81 km

Efekt ekologiczny:

– Liczba nowych użytkowników w sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 1 008 RLM

– Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 1 008 RLM

– Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 860 osób