PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

NOWY CIĄG TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Informujemy, że uruchamiany jest nowy ciąg technologiczny na oczyszczalni ścieków. Dn. 07.08.2015 rozpoczęło się napełnianie komór, w których zachodzą biologiczne procesy oczyszczania. Przewidujemy, że pełną wydajność komory uzyskają w ciągu tygodnia. W tym czasie w komorach wpracowywany będzie osad czynny. Z każdym dniem działania nowych komór jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Krzna będzie się poprawiała, ponieważ odciążony zostanie dotychczasowy ciąg oczyszczania.

Informujemy również, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w czasie której pobrano próby ścieków z oczyszczalni, ustalono że wskaźnik BZT5 jest równy 21 mg/l i mieści się w granicach pozwolenia wodnoprawnego (25mg/l), ChZT = 195 mg/l (w pozwoleniu wodnoprawnym 125 mg/l), zawiesina ogólna = 113 mg/l (w pozwoleniu wodnoprawnym 35 mg/l), azot ogólny = 52,2 mg/l (niewymagany
w pozwoleniu wodnoprawnym), fosfor ogólny = 6,83 mg/l (niewymagany w pozwoleniu wodnoprawnym). Ścieki nie są toksyczne natomiast mogą powodować spadek ilości tlenu w rzece, zwłaszcza że w czasie upałów wzrasta temperatura wody, intensywniej zachodzą naturalne procesy, w których zużywany jest tlen.

KOMUNIKAT

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi oddziaływania oczyszczalni na środowisko informujemy,  że pojawiające się uciążliwości zapachowe oraz niepełne oczyszczanie ścieków komunalnych odpływających do rzeki Krzna spowodowane są pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni.

Około 07.08.2015 r. planowane jest uruchomienie dwóch nowych komór SBR, które przejmą dopływający ładunek zanieczyszczeń. Efektywność procesów oczyszczania zostanie zwiększona, a wystarczające natlenienie ścieków wyeliminuje uciążliwości zapachowe.

Pragniemy uspokoić, że ładunek zrzucany do rzeki nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, a do obecnego stanu zawartości tlenu w wodzie przyczyniają się również: niski stan wód powierzchniowych spowodowany brakiem opadów atmosferycznych, wysokie temperatury sprzyjające wzrostowi roślinności wodnej i glonów.

Inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, jest pod stałą kontrolą Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych planowane jest do 31.10.2015 r.

W perspektywie zmodernizowana oczyszczalnia będzie nowoczesnym obiektem służącym poprawie jakości życia mieszkańców oraz rozwojowi miasta i gminy.

Za występujące obecnie niedogodności przepraszamy.

Zapytania i odpowiedzi do postępowania z dn. 10.07.2015 r.

Zapytania i odpowiedzi do postępowania z 10.07.2015 r.

 

Zapytanie nr 1)

 

Pytania do Zamawiającego:

1.W punkcie II.2. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia jako „program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego” a następnie używa określenia „systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową”. Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

2.Zamawiający uwzględnił „oprogramowanie bazodanowe” jako część zamówienia. Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej jedynie na program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego?

3.Zobowiązaniem wykonawcy będzie „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci- import danych do programu”. Proszę o precyzyjne określenie o jakich podkładach i imporcie danych mówi Zamawiający.

4.Czy Zamawiający zgadza się na przedłużenie składania ofert do 31 lipca 2015 oraz wydłużenie terminu realizacji zamówienia?

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1 )

 

Ad. pytania nr 1)

Przedmiotem zamówienia jest program umożliwiający ewidencję sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Międzyrzec Podlaski oraz jego dostosowanie do potrzeb zinwentaryzowania majątku sieciowego w rozbiciu na wszystkie podstawowe elementy sieci.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej jedynie na program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

 

Ad. pytania nr 3)

Zamawiający rezygnuje z pktu: „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu” – podkłady uzyska na własny koszt.

 

Ad. pytania nr 4)

Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe przedłużenie składania ofert do 31 lipca 2015 r. oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

 

 

Zapytanie nr 2)

 

Pytanie 1.

Punkt 4 w części Zobowiązania Wykonawcy brzmi:

„Dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu”

Prosimy o uszczegółowienie o jakie podkłady chodzi i skąd mają być pozyskane.

 

Pytanie 2.

W zapytaniu nie jest sprecyzowane ile licencji programu ma być dostarczone.

Czy mamy rozumieć że chodzi o jedno stanowisko(jedną licencję) systemu?

 

Odpowiedź na zapytanie nr 2 )

 

Ad. pytania nr 1)

Zamawiający rezygnuje z pktu: „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu” – podkłady uzyska na własny koszt.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany ze względu na użytkowników. Licencja ma być używana na wielu stanowiskach zarówno podglądowych, edycyjnych i administracyjnych.

 

 

Zapytanie nr 3)

 

W zapytaniu cenowym zamawiający wymaga od Systemu:

  • oprogramowanie powinno dawać administratorowi możliwość zabezpieczania i udzielania pojedynczemu użytkownikowi (grupie użytkowników) dostępu do wybranego, ograniczonego zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieuprawnionych,

 

oraz

  • system do zarządzania infrastrukturą sieciową zainstalowany będzie na serwerze Zamawiającego,

 

Pyt. 1 Zamawiający nie napisał jednak wprost jakiego sposoby licencjonowania wymaga. Czy chodzi tutaj o to, iż Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany pod względem liczby użytkowników (nieograniczona liczba użytkowników edycyjnych, podglądowych oraz administracyjnych)? Czy wymaga aby administrator tworzył użytkowników samodzielnie oraz nadawał im odpowiednie uprawnienia dające możliwość dostępu do poszczególnych narzędzi systemu?

Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał strukturę trójwarstwową (baza danych, serwer aplikacji, aplikacja kliencka)?

 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 3 )

 

Ad. pytania nr 1)

Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany ze względu na użytkowników. Licencja ma być używana na wielu stanowiskach zarówno podglądowych, edycyjnych i administracyjnych. Administrator ma mieć możliwość tworzenia kont użytkowników samodzielnie oraz nadawać im odpowiednie uprawnienia dające możliwość dostępu do poszczególnych narzędzi systemu.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający wymaga by system posiadał strukturę trójwarstwową.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon