Sygnaliści

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych). Więcej informacji w dokumentach do pobrania.

Zgłoszenia naruszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
a) dedykowanej skrzynki mailowej sygnalisci@szkoleniaprawnicze.com.pl, obsługiwanej przez Koordynatora ds. zgłoszeń, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
b) za pomocą dedykowanego kanału informatycznego za pośrednictwem części strony internetowej https://zgloszenia.exlegeiod.pl/ poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia;
c) za pomocą infolinii pod nr tel.: 785 842 142.

Tutaj może Pan/Pani pobrać formularz zgłoszenia naruszenia (proszę zamieścić formularz) Prosimy, aby przy dokonywaniu zgłoszenia korzystać z tego dedykowanego formularza.

W naszym podmiocie obowiązuje Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, która jest dostępna w sekretariacie.

Przypominamy, iż zgłoszenia naruszeń prawa, mogą dotyczyć następujących sfer:
a) zamówienia publiczne,
b) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
c) bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,
d) bezpieczeństwo transportu,
e) ochrona środowiska,
f) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
g) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
h) zdrowie publiczne,
i) ochrona konsumentów,
j) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
k) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych,
l) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

Do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych są uprawnione podmioty / osoby, które zostały wskazane szczegółowo w naszej Procedurze, w szczególności są to:
a) nasi pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał;
b) osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie z nami umowy;
c) osoby świadczące na naszą rzecz pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
d) nasi stażyści,
e) nasi wolontariusze.

PAMIĘTAJ !!!
Będziesz podlegać ochronie przewidzianej dla sygnalisty, jeżeli posiadasz uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem zastosowania naszej Procedury i/lub przepisów prawa (sfery wskazano powyżej) – (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze).
Nie zgłaszaj naruszenia w opisanym wyżej trybie – jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Twoje prawa lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w Twoim indywidualnym interesie. Zgłoszenia, o których tutaj mowa mają działać w szerszym celu, niż Twój indywidualny interes.

Dokumenty do pobrania