Tabela 1.  Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1-12 miesięcy.
Od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,90 zł 3,13 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,85 zł 6,32 zł zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,90 zł 3,13 zł zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,91 6,38 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 13-24 miesięcy.
Od 01.06.2022r. do 31.05.2023r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,95 zł 3,19 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,89 zł 6,36 zł zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,95 zł 3,19 zł zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,95 6,43 zł/odb/okres rozliczeniowy

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 25-36 miesięcy.
Od 01.06.2023r. do 31.05.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców wody Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
Grupa 1

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01 3,25 zł/m3
Grupa 1 Stawka opłaty abonamentowej w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,89 6,36 zł/odb/okres rozliczeniowy
Grupa 2

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

3,01 3,25 zł/m3
Grupa 2 Stawka opłaty abonamentowej w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 5,95 6,43 zł/odb/okres rozliczeniowy

Stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania wniosku wynosi 8 % – przy dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków oraz opłacie abonamentowej.

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz rodzaje opłat abonamentowych.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę występują dwie grupy taryfowe odbiorców, które obejmują:

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług, odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą oraz na cele zgodne z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które wybrały jednomiesięczne rozliczanie opłat za dostarczone usługi

Grupa 2 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną
i w zakresie ochrony zdrowia, przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą, które wybrały dwumiesięczne rozliczanie opłat za dostarczone usługi