Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

tel. 83 371 43 21

WODA

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej. Wody podziemne występujące w zalegających na głębokości 59 – 88 m średnio i drobnoziarnistych piaskach oligoceńskich charakteryzują się średnią twardością oraz ponadnormatywną zawartością związków żelaza, manganu, jonu amonowego, podwyższoną barwą i mętnością.

Woda z tego poziomu wodonośnego ujmowana przez trzy studnie głębinowe uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody w ciśnieniowych procesach napowietrzania i filtracji. W zakresie wskaźników mikrobiologicznych woda odpowiada normom ustalonym w obowiązującym rozporządzeniu regulującym warunki, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia (Dz.U. 2017 poz. 2294). Wodę dezynfekuje się roztworem podchlorynu sodu jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Jakość uzdatnionej wody monitorowana jest przez PSSE w Białej Podlaskiej oraz w ramach wewnętrznych kontroli przedsiębiorstwa.

ŚCIEKI

PUK Sp. z o.o. eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami lokalnymi. Ścieki z kanalizacji miejskiej dopływają do przepompowni głównej, skąd po wstępnym oczyszczeniu na kracie mechanicznej pompowane są na Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Brzeskiej.

Oczyszczalnia pracuje w technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów, posiada 4 niezależne zbiorniki typu SBR.

Pozwolenie wodnoprawne wydane w 2015 r. zezwala na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Międzyrzecu Podlaskim do wód rzeki Krzny w ilości: Q d śr. = 3000 m 3 /d, wprowadzane do środowiska ścieki powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń wg następujących wskaźników:

– BZT5 – BZT5 – 90 %
– ChZT – 75 %
– Zawiesina ogólna – 90 %
– azot ogólny ( azot azotynowu i azot azotanowy) – 70-80 %
– fosfor ogólny – 80 %.

Zakład wodociągów i kanalizacji – zakres usług

Zakres usług
 • dostawa wody dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • czyszczenie kanalizacji sanitarnej
 • produkcja wody
 • analiza laboratoryjna wody i ścieków
 • konserwacja, remont i modernizowanie infrastruktury technicznej
 • przygotowanie i realizacja własnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych
Usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji przy PUK Sp. z o.o.
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod. kan.
  (wnioski wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwa)
 • Uzgodnienia projektów
  (wnioski wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Obsługi Klienta)
 • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej
  (zlecenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta)
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  (zlecenia przyjmowane są telefonicznie nr tel. 83/371-43-21 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta)
 • Wynajem sprzętu transportowego i maszynowego
  (zlecenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta)