PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Zaprojektowanie i wykonanie projektu pn. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną w dniu 23.07.2014 r. Umową nr: POIS.01.01.00-00-019/14-00 o dofinansowanie Projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji  Międzyrzec Podlaski.

 

Zmiana godzin pracy

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, iż od 12.11.2013 roku ulegają zmianie godziny pracy kadry administracyjno-biurowej Przedsiębiorstwa.

Nowe godziny pracy: 7:30 - 15:30.

Zapytanie o cenę nr 3

Zapytanie o cenę nr 3/2013

( wycena nieruchomości )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na określeniu rynkowej wartości prawa własności nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej (operat szacunkowy), położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Lubelskiej 37
– Obręb ewidencyjny II, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 386/6, 386/8 i 386/20 o łącznej powierzchni 0,6861 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi obejmującą tę nieruchomość księgę wieczystą Kw. Nr LU1R/00035213/6;

- budynki: biurowo- handlowy, gospodarcze;

- elementy technicznego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

3. W przypadku zaistnienia potrzeby potwierdzenia aktualności wykonanego operatu

szacunkowego, rzeczoznawca majątkowy w okresie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia potwierdzi jego aktualność bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wycena nieruchomości powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

5. Wycena nieruchomości wykonywana jest w celu określenia wartości nieruchomości,
a następnie zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

6. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 14 dni od daty zamówienia.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer uprawnień zawodowych oraz kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na adres Zamawiającego (Sekretariat) do dnia
29 sierpnia 2013 roku godz. 10:00.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia  30 sierpnia 2013 roku godz. 15:00,
a o wyniku  i wyborze  najkorzystniejszej oferty zostaną pisemnie poinformowani oferenci. Informacja o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.pukmp.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.pukmp.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pukmp.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Litwiniuk pod numerem telefonu
698 971 803.

 

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon