Zapytanie ofertowe – Specjalistyczna Pomoc Prawna

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

telefon: 83 371-32-77, fax: 83 371-41-46

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania analiz, ekspertyz oraz specjalistycznej prawnej asysty podczas przygotowywania zapytań i prowadzenia postępowań wyłaniających wykonawców zadań objętych zakresem projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017 r. umową dofinansowanie nr: POIS.02.03.00-00-0151/16.
 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie zarządzenia nr 1/2017 z dnia 02.03.2017 r. Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury udzielania zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Pracy Komisji Zamawiającego.
 3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro.
 4. Do podstępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 5. Miejsce publikacji ogłoszenia zapytania ofertowego:

– strona internetowa Zamawiającego: www.pukmp.pl

– tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego specjalistycznej pomocy prawnej związanej z realizacją projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

 • doradztwo prawne dotyczące przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane tzw. „postępowań unijnych”, co obejmuje m.in. nadzór nad udzielanymi zamówieniami;
 • opiniowanie i weryfikacja pod względem formalno-prawnym dokumentacji w zakresie zamówień publicznych, a także wewnętrznych procedur udzielania zamówień współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Regulaminu Pracy Komisji Zamawiającego;
 • prowadzenie nadzoru prawnego nad realizowanym projektem;
 • weryfikowanie umów cywilnoprawnych związanych z projektem pod względem formalno-prawnym;
 • prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych i reprezentowanie PUK Sp. z o.o. przed sądami w zakresie spraw związanych z realizacją projektu;
 • zastępstwo prawne przed organami i urzędami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z realizacją projektu;
 • udzielanie porad, opinii i konsultacji prawnych w zakresie spraw związanych
  z realizacją projektu;
 • opiniowanie projektów: umów, porozumień, statutów, regulaminów, upoważnień, pełnomocnictw w zakresie spraw związanych z realizacją projektu;
 • sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych w sprawach szczególnie skomplikowanych, dotyczących realizacji projektu;
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Zamawiającego na rozprawach odwoławczych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • informowanie Zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych dotyczących jego działalności,
 • udzielanie pomocy prawnej pracownikom Zamawiającego w zakresie wykonywanych przez nich zadań, dotyczących realizacji projektu.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych albo ustawie prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 10 poz. 65, ze zm., Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy poprzez świadczenie pomocy prawnej osobiście lub przy udziale zatrudnionych osób w tym poprzez pozostawanie
  w gotowości do świadczenia pomocy prawnej w wymiarze 80 godzin zegarowych
  każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania umowy przy założeniu, ze umowa będzie obowiązywała przez 9 miesięcy kalendarzowych, w szczególności do:
 • do zapewnienia świadczenia pomocy prawnej przez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30,
 • konsultowania działań prawnych podejmowanych przez Zamawiającego, udzielanie bieżących porad prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w sprawach zgłaszanych telefonicznie lub drogą mailową z czasem udzielenia odpowiedzi do 3 dni roboczych licząc od dnia przekazania zapytania,

4. Wykonawca zapewnia, że jego pracownicy, którzy realizują przedmiot zamówienia w jego imieniu posiadają należyte przygotowanie do wykonywania czynności w tym właściwą wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie udokumentowane stosownymi zaświadczeniami.

5. Proponowane wynagrodzenie winno zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdów.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową;
 • posiadać datę sporządzenia;
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana przez Wykonawcę cena oferty w formularzu Oferty będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380 z późn. zm.). Cena oferty jest ostateczna i nie podlega zmianie w toku realizacji zamówienia.

2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonania wszystkich obowiązków leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę realizacji zamówienia.

4. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona do dnia 29.06.2017 roku do godz. 12:00 w wersji papierowej do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski pok. 3 (Sekretariat).

 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.06.2017 roku.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający na każdym etapie może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. NIEZWŁOCZNIE PO OTWARCIU OFERT ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE:

1. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

3. Cen zawartych w ofertach.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena – 100%

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona, w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jarosław Domański pod numerem telefonu 83 371 32 77.