Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – laptop, drukarka, projektor

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dostawy laptopa
z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz powszechnymi programami i pakietami biurowymi, drukarki oraz projektora multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017 r. umową o dofinansowanie nr: POIS.02.03.00-00-0151/16.


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje,
że w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta (decydowało kryterium ceny) złożona przez: WIXPOL Włodzimierz Idzikowski
Plac Jana Pawła II 25, 21-560 Międzyrzec Podlaski, cena 11 059,00 zł brutto
(8 991,06 zł netto).

W prowadzonym postępowaniu złożono jeszcze niżej wymienione oferty:

  1. Oferta Nr 1 Sklep komputerowy „Centrum”

          Przemysław Prokopiak

          ul. Łukowska 1

21-560 Międzyrzec Podlaski – 11 189,00 złotych brutto

  1. Oferta Nr 2 F.H.U.”TMC” Marciniuk Tomasz

          ul. Brzeska 23

          21-560 Międzyrzec Podlaski – 12 720,00 złotych brutto