PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Zapytanie ofertowe - Specjalistyczna Pomoc Prawna

Międzyrzec Podlaski, dnia 22 czerwca 2017 r.

Zapytanie ofertowe

 I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

telefon: 83 371-32-77, fax: 83 371-41-46

Czytaj więcej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - laptop, drukarka, projektor

Międzyrzec Podlaski, dnia 8 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dostawy laptopa
z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz powszechnymi programami i pakietami biurowymi,
drukarki oraz projektora multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski” działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z zgodnie z podpisaną w dniu 15.05.2017 r. umową o dofinansowanie nr: POIS.02.03.00-00-0151/16.

Czytaj więcej
Nowa taryfa na wodę i ścieki

25 maja br. Rada Miasta zatwierdziła taryfy za wodę i ścieki. Podwyżek nie będzie. Mieszkańcy zapłacą też mniej za odbiór ścieków, stawka zmalała o 40 gr. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych pozwoliło sobie na obniżkę taryfy na odbiór ścieków, bo zwiększyły się przychody po modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzięki inwestycji spółka mogła przyjąć większą niż dotychczas ilość ścieków od przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Czytaj więcej

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon