PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Zapytania i odpowiedzi do postępowania z dn. 10.07.2015 r.

Zapytania i odpowiedzi do postępowania z 10.07.2015 r.

 

Zapytanie nr 1)

 

Pytania do Zamawiającego:

1.W punkcie II.2. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia jako „program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego” a następnie używa określenia „systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową”. Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

2.Zamawiający uwzględnił „oprogramowanie bazodanowe” jako część zamówienia. Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej jedynie na program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego?

3.Zobowiązaniem wykonawcy będzie „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci- import danych do programu”. Proszę o precyzyjne określenie o jakich podkładach i imporcie danych mówi Zamawiający.

4.Czy Zamawiający zgadza się na przedłużenie składania ofert do 31 lipca 2015 oraz wydłużenie terminu realizacji zamówienia?

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1 )

 

Ad. pytania nr 1)

Przedmiotem zamówienia jest program umożliwiający ewidencję sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Międzyrzec Podlaski oraz jego dostosowanie do potrzeb zinwentaryzowania majątku sieciowego w rozbiciu na wszystkie podstawowe elementy sieci.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej jedynie na program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

 

Ad. pytania nr 3)

Zamawiający rezygnuje z pktu: „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu” – podkłady uzyska na własny koszt.

 

Ad. pytania nr 4)

Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe przedłużenie składania ofert do 31 lipca 2015 r. oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

 

 

Zapytanie nr 2)

 

Pytanie 1.

Punkt 4 w części Zobowiązania Wykonawcy brzmi:

„Dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu”

Prosimy o uszczegółowienie o jakie podkłady chodzi i skąd mają być pozyskane.

 

Pytanie 2.

W zapytaniu nie jest sprecyzowane ile licencji programu ma być dostarczone.

Czy mamy rozumieć że chodzi o jedno stanowisko(jedną licencję) systemu?

 

Odpowiedź na zapytanie nr 2 )

 

Ad. pytania nr 1)

Zamawiający rezygnuje z pktu: „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu” – podkłady uzyska na własny koszt.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany ze względu na użytkowników. Licencja ma być używana na wielu stanowiskach zarówno podglądowych, edycyjnych i administracyjnych.

 

 

Zapytanie nr 3)

 

W zapytaniu cenowym zamawiający wymaga od Systemu:

 • oprogramowanie powinno dawać administratorowi możliwość zabezpieczania i udzielania pojedynczemu użytkownikowi (grupie użytkowników) dostępu do wybranego, ograniczonego zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieuprawnionych,

 

oraz

 • system do zarządzania infrastrukturą sieciową zainstalowany będzie na serwerze Zamawiającego,

 

Pyt. 1 Zamawiający nie napisał jednak wprost jakiego sposoby licencjonowania wymaga. Czy chodzi tutaj o to, iż Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany pod względem liczby użytkowników (nieograniczona liczba użytkowników edycyjnych, podglądowych oraz administracyjnych)? Czy wymaga aby administrator tworzył użytkowników samodzielnie oraz nadawał im odpowiednie uprawnienia dające możliwość dostępu do poszczególnych narzędzi systemu?

Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał strukturę trójwarstwową (baza danych, serwer aplikacji, aplikacja kliencka)?

 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 3 )

 

Ad. pytania nr 1)

Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany ze względu na użytkowników. Licencja ma być używana na wielu stanowiskach zarówno podglądowych, edycyjnych i administracyjnych. Administrator ma mieć możliwość tworzenia kont użytkowników samodzielnie oraz nadawać im odpowiednie uprawnienia dające możliwość dostępu do poszczególnych narzędzi systemu.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający wymaga by system posiadał strukturę trójwarstwową.

Zapytanie o cenę dot. projektu

Zapytanie o cenę z dnia 10.07.2015 r.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

telefon : 83 371-32-77, fax: 83 371-41-46

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wartości niematerialnych i prawnych
  - programu do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego naszego przedsiębiorstwa jako części projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
  w aglomeracji Międzyrzec Podlaski”
  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa
  w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną w dniu
  23.07.2014 r. umową nr: POIS.01.01.00-00-019/14-00 o dofinansowanie.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego

 

Program ten ma dawać możliwość rejestrowania informacji na temat:

 • stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami,
 • stacji pomp,
 • punktów dostawy wody i odbioru ścieków,
 • sieci magistralnych i rozdzielczych wraz z przyłączami,
 • przepompowni,
 • oczyszczalni ścieków.

 

Ponadto musi rejestrować:

 • lokalizację obiektów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • połączenia topologiczne pomiędzy obiektami sieci,
 • informacje opisowe o parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

 

W bazie danych przestrzennych oprócz informacji o majątku sieciowym mają być również przechowywane i aktualizowane:

 • dane topograficzne o różnym stopniu szczegółowości (mało i wielkoskalowe). Są one wykorzystywane jako tło dla prezentacji przestrzennej sieci. Dane te dostarczają również informacji na temat pokrycia terenu i jego zabudowy, które mają istotne znaczenie podczas projektowania i eksploatacji sieci.
 • dane wysokościowe, konieczne do projektowania i obliczeń hydraulicznych.
 • dane o warunkach glebowych, które należy uwzględniać podczas projektowania, eksploatacji
  i szacowaniu przewidywanego okresu eksploatacji elementów majątku.
 • kody pocztowe, adresy, granice administracyjne, itp. służące do geokodowania i wyszukiwania.
 • strefy zasilania i obszary zlewni.
 • ortofotomapy, modele numeryczne terenu, itp. tworzące tło do odniesień przestrzennych.

 

Opis jednostki objętej ewidencją: ok. 18 tys. mieszkańców, ok. 60 km sieci wodociągowych, ok. 60 km sieci kanalizacji sanitarnej (bez przyłączy), powierzchnia ok. 2000 ha.

 

System informatyczny ma dostarczyć bogate narzędzia do prowadzenia ewidencji
i zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, a  w szczególności:

 • dostawę systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową i oprogramowania bazodanowego
  wraz z instalacją i narzędziami do prawidłowego funkcjonowania  i eksploatacji systemu, dającego możliwość wykonania pełnej ewidencji uzbrojenia sieci w rozbiciu na wszystkie podstawowe elementy sieci, a także dowolnych innych obiektów zdefiniowanych
  przez administratora systemu,
 • prezentację danych wektorowych oraz prezentację danych, podkładów rastrowych, ortofotomap ze wskazanych na serwerze zasobów,
 • umożliwiać prezentację danych zawartych w podkładzie, w dowolnych kolorach,
  w szczególności - zgodnych z obowiązującymi standardami geodezyjnymi,
 • prezentację danych nie podlegających ewidencji geodezyjnej, takich jak: plany, schematy, dane techniczne (np. data budowy, rodzaj materiału),
 • możliwość tworzenia map tematycznych - możliwość wyświetlenia danych wg wybranych atrybutów na mapie,
 • wymianę danych z wieloma innymi systemami poprzez zastosowanie powszechnego formatu wymiany danych,
 • możliwość wydruku map w dowolnym formacie od A4 do wielkoformatowych
  w odpowiedniej skali,
 • posiadać własną bibliotekę graficzną z predefiniowaną symboliką gwarantującą prezentacje obiektów oraz pełną możliwość dodawania i edycji nowych elementów przez operatora
  bez konieczności ingerencji programistycznej i rozbudowy systemu,
 • eksport raportów, wyników do aplikacji biurowych,
 • edycję atrybutów oraz geometrii obiektów,
 • definiowanie dowolnych podpisów pod obiektami wod-kan generowanych automatycznie
  na podstawie ich parametrów technicznych,
 • przygotowywanie własnych konfiguracji danych i prezentacji tematycznych,
 • oprogramowanie powinno dawać administratorowi możliwość zabezpieczania i udzielania pojedynczemu użytkownikowi (grupie użytkowników) dostępu do wybranego, ograniczonego zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieuprawnionych,
 • dostarczanie następujących narzędzi edycji obiektów:
 • wbudowane mechanizmy uzależnienia widoku mapy od skali widoczności oraz indywidualnych potrzeb użytkownika (ukrywanie obiektów),
 • posiadać rozbudowane i łatwe w obsłudze narzędzia do wyszukiwania danych z bazy w oparciu o kryteria przestrzenne, klasyfikacyjne i opisowe,

ü   wstawianie, przesuwanie, usuwanie całych obiektów lub ich wierzchołków,

ü   kopiowanie oraz przenoszenie obiektów z jednej warstwy do drugiej,

ü   łączenie obiektów.

 • system do zarządzania infrastrukturą sieciową zainstalowany będzie na serwerze Zamawiającego,
 • odpowiednie zabezpieczenie przed utratą danych.

 

Zobowiązania Wykonawcy:

 • wykonywanie przedmiotu zamówienia, zgodnie  z obowiązującymi przepisami i posiadaną wiedzą techniczną,
 • kontaktowanie się w sprawach szczegółowych z upoważnionymi osobami Zamawiającego.
 • niezwłoczne wykonanie prac w zakresie:

ü  bieżącego usuwania usterek,

ü  usuwania zagrożeń w utrzymaniu ciągłości pracy systemu.

 • dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci
  - import danych do programu,
 • skonfigurowanie systemu na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie komputerowym, m.in.:

ü  stworzenie  uzgodnionej symboliki,

ü  utworzenie dedykowanych formularzy, szablonów, wydruków.

 • przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego dla trzech grup użytkowników programu, tj. administratora oprogramowania, operatorów map, użytkowników mogących jedynie przeglądać dane.
 • zapewnienie bezpłatnego rocznego serwisu gwarancyjnego, obejmującego błędy w działaniu programu, mające charakter powtarzalny i niezależne od wad sprzętu komputerowego
  lub sposobu skonfigurowania. Wykonawca usunie je w ciągu 7 dni po pisemnym zgłoszeniu błędu i po  potwierdzeniu faktu jego występowania.
 • dostarczenie nośnika z oprogramowaniem,
 • dostarczenie dokumentacji (instrukcji) oprogramowania w wersji papierowej oraz w formie  elektronicznej  na nośniku CD/DVD,
 • zapewnienie poufności danych, w związku z realizacją wdrożenia systemu.
  • przeszkolenie administratora systemu w zakresie konfiguracji i dostosowania systemu
   do struktury jednostki i podziałów kompetencyjnych oraz typowych zabiegów konserwacyjnych,
  • wydanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i licencji dla oprogramowania do prowadzenia ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie.

 

UWAGI:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie niezbędne licencje potrzebne do bezawaryjnego, legalnego działania systemu w okresie trwałości projektu – 5 lat.

Zamawiający może przed podpisaniem umowy wezwać potencjalnego Wykonawcę do prezentacji Systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ PŁATNOŚĆ

Termin realizacji: do 30.09.2015 r.

Do tego terminu należy w pełni wdrożyć i uruchomić system informatyczny do prowadzenia ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przeszkolić pracowników do obsługi w/w systemu.

Za dzień ukończenia prac uważa się dzień, w którym nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego i przekazania programu do eksploatacji.

Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, upoważnia Wykonawcę
do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia (umowy).

Ustala się 30-sto dniowy termin zapłaty faktury VAT od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego. Płatność następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę odpowiadającą niniejszemu zapytaniu.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim. Ofertę składa się
pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie strony oferty powinny być trwale zszyte
w sposób zapobiegający dekompletacji zawartości oferty a każda zapisana strona ponumerowana. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona do dnia 17.07.2015 roku do godz. 12:00 w wersji papierowej do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Brzeska 102,
21-560 Międzyrzec Podlaski pok. 3 (Sekretariat).

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  17.07.2015 roku o godz. 14:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający na każdym etapie może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jarosław Domański pod numerem telefonu 83 371 32 77.

Nowa taryfa na wodę i ścieki

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Międzyrzeca Podlaskiego.

 

Obowiązuje od 30.06.2015 r. do 29.06.2016 r.

Grupa 1*

Cena

netto/m3

Cena

brutto/m3

 

Grupa 2**

Cena netto/m3

Cena

brutto/m3

woda

2,41

2,60

woda

2,41

2,60

ścieki

4,77

5,15

ścieki

6,35

6,86

Opłata abonamentowa:

a) Dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 10, 13 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 94 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10, 19 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 01 zł brutto) na odbiorcę usług

b) Dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym       – 10, 28 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 10 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10,49 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 33 zł brutto) na odbiorcę usług

c) Dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 10,34 plus podatek VAT

(tj. 11, 17 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 10,61 zł plus podatek VAT

(tj. 11, 46 zł brutto) na odbiorcę usług.

 

Grupa 1* – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

Grupa 2* – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon