PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu - Dyrektora

Załącznik Nr 4 do protokołu

z posiedzenia Rady Nadzorczej

z dnia 05.06.2014 r.

 

UCHWAŁA NR 6/2014

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 05.06.2014 r.

w sprawie:  dopuszczenia kandydata do merytorycznej fazy postępowania

Działając na podstawie Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego na stanowisko: Członek Zarządu-Dyrektor PUK Sp. z o. o w Międzyrzecu Podlaskim

 

Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

 

§1

Dopuścić do merytorycznej fazy postępowania kwalifikacyjnego Pana Wojciecha Jędruchniewicza.

 

§2

Uchwałę podjęto w trybie jawnym z następującym rozkładem głosów:

Głosowało: 4 osoby;

Za uchwałą głosowało: 4 osoby;

Przeciw uchwale głosowało: 0 osób;

Wstrzymało się: 0 osób.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 05.06.2014 roku.

 

Protokolant                                                                   Przewodniczący Rady Nadzorczej

Justyna Puszkarska                                                                            Ryszard Szachnik

 

 

 

 

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Członek Zarządu - Dyrektor z dniem 30.06.2014 roku został powołany Pan Wojciech Jędruchniewicz.

                                                                                           Ryszard Szachnik

Zaproszenie na DZIEŃ OTWARTY

Z okazji Dnia Komunalnika Zarząd oraz Pracownicy PUK Sp. z o. o. zapraszają na

 

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KOMUNALNYCH

(Stacja Uzdatniania Wody ul. Brzeska 91)

23 maja 2014 roku w godzinach od 10:00 do 14:00

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi kierunkami działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Nasi Pracownicy będą do Państwa dyspozycji, chętnie udzielą informacji dotyczących funkcjonowania poszczególnych zakładów:

ZUK – Zakład Usług Komunalnych

 • wywóz nieczystości stałych, zamiatanie ulic i placów, letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów;
 • administrowanie cmentarzem komunalnym;

ZGL – Zakład Gospodarki Lokalami

 • administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi;
 • prowadzenie bieżącej konserwacji obiektów;
 • usuwanie awarii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych,
 • wypożyczanie kajaków i roweru wodnego

ZWK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

 • produkcja i uzdatnianie wody,
 • oczyszczanie ścieków, odbiór nieczystości płynnych,
 • budowa wodociągów ulicznych, uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
 • usuwanie awarii wodociągów i kolektorów kanalizacyjnych.

 

Do Państwa dyspozycji będzie także możliwość wizytacji nowoczesnej, wyremontowanej Stacji Uzdatniania wody. Każdy mieszkaniec miasta lub osoba zainteresowana będzie mogła dowiedzieć się, w jaki sposób przygotowywana jest woda o najwyższej jakości!!!

Woda wodociągowa w Międzyrzecu Podlaskim jest:

 • smaczna,
 • bezpieczna pod względem zdrowotnym,
 • oczyszczona w procesie dwustopniowej filtracji, więc nie ma potrzeby stosowania dodatkowych filtrów w instalacjach domowych,
 • przeznaczona do spożycia przez ludzi, więc  nie musi być zastępowana wodami butelkowanymi.

 

Zapraszamy 23 maja 2014 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 do wizyty na Brzeskiej 91

 

Przedstawiamy także informację o walorach wody dostarczanej przez PUK sp. z o. o.

Ujęcie wody przy ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim eksploatuje trzeciorzędową warstwę wodonośną, izolowaną od zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego warstwami nieprzepuszczalnymi i słabo przepuszczalnymi. Naturalnie filtrowana woda nie zawiera bakterii zagrażających zdrowiu człowieka, wymaga jednak uzdatniania ze względu na nadmierną zawartość żelaza, manganu, jonu amonowego, oraz nieakceptowalną barwę (tab.).

Uzdatnianie odbywa się  w zmodernizowanej stacji uzdatniania wody przy ul. Brzeskiej i polega na napowietrzeniu a następnie  filtrowaniu wody przez zamknięte filtry ciśnieniowe wypełnione złożami kwarcytowymi i katalitycznymi. Procesy napowietrzania i dwustopniowej filtracji pozwalają na usunięcie nadmiernych ilości żelaza, manganu, jonu amonowego, zmniejszają mętność i poprawiają barwę wody.

Nowo wybudowany zbiornik retencyjny łącznie z istniejącym umożliwiają zgromadzenie zapasu wody i wykorzystanie jej w godzinach  szczytowego zapotrzebowania. Optymalnie zaprojektowana pojemność zbiorników zapobiega długotrwałemu przetrzymywaniu w nich wody i występowaniu przestojów w sieci sprzyjających nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów .

Kontrolę  jakości wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej.  W ramach systematycznie przeprowadzanych badań monitoringowych zlecanych przez PPIS oraz PUK Sp. z o.o. badane są właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody. Monitoringowi podlega woda nie tylko na stacji uzdatniania ale również na sieci wodociągowej..

Uzdatnianie wody ograniczone tylko  do procesów napowietrzania i filtracji, bez stosowania środków chemicznych  nie pomniejsza walorów smakowych wody.

Woda uzdatniona jest wodą o średniej twardości (222 – 236 mg/l CaCO3 = 12,43 – 13,22°dH)

Tab. Porównanie wybranych parametrów wody surowej i uzdatnionej

 

Jednostka

Woda surowa – przed uzdatnianiem

Woda do spożycia –uzdatnianiu

Dopuszczalne zakresy wartości/najwyższe dopuszczalne stężenie1)

Mętność

FNU2)

0,85

Poniżej 0,40

1

Barwa

mg/l Pt

60

20

 

pH

 

6,9

6,9

6,5 – 9,5

Przewodność elektryczna właściwa

µS/cm

428

418

2500

Stężenie amonowego jonu (NH4+)

mg/l

0,784

0,472

0,50

Stężenie azotynów

mg/l

poniżej 0,0206

poniżej 0,0206

0,50

Stężenia azotanów

mg/l

poniżej 0,450

0,717

50

Stężenia żelaza

µg/l

1801

poniżej 50

200

Stężenia manganu

µg/l

198

poniżej 10

50

 1. 1) Dopuszczalne zakresy wartości/najwyższe dopuszczalne stężenie określa akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61 poz.417 z późn. zmianami Dz.U. z 2010r. Nr 72 poz. 466
 2. 2) jednostka mętności FNU odpowiada jednostce mętności NTU

 

Zapraszamy 23 maja 2014 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 do wizyty  na Brzeskiej 91 

Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana SIWZ

PUK Sp. z o. o. informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonano zmiany SIWZ dot. zamówienia pn.: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECU PODLASKIM.”

 

Strona BIP:        http://pukmiedzyrzecpodlaski.bip.lublin.pl/index.php?id=62

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon