PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Informacja o opłatach abonamentowych

 INFORMACJA O OPŁATACH ABONAMENTOWYCH

 

Składową częścią nowych taryf zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr XXXI/267/13 z dnia 22.02.2013 r. są opłaty abonamentowe.

Stawki opłaty abonamentowej w rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki zostały skalkulowane na podstawie kosztów:

 • utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych
 • utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych
 • odczytu wodomierza
 • i rozliczenia należności.

Powyższe koszty w sposób uśredniony obciążają w równym stopniu wszystkich naszych Klientów, niezależnie od wielkości sprzedaży wody.

Kryterium określającym przynależność odbiorców do poszczególnej grupy opłaty abonamentowej są warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci:

 • Wodociągowej
 • Kanalizacyjnej
 • Wodociągowo kanalizacyjnej

oraz 

 • Okres rozliczeniowy/obrachunkowy

 

Wprowadzenie nowych opłat abonamentowych umożliwia obciążenie każdego Odbiorcy rzeczywistymi kosztami.

Wysokość opłaty abonamentowej nie zależy od przypisania do taryfowych grup odbiorców.

 

Jak naliczane są opłaty abonamentowe?

 

Przykład naliczenia opłat abonamentowych dla domu jednorodzinnego korzystającego z usług dostawy wody i odbioru ścieków z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym:

 

Opłata abonamentowa - 9, 78 zł

Podstawą naliczenia opłaty jest okres dwumiesięczny.

 

 

W związku z nowym kryterium określającym przynależność Odbiorcy do poszczególnej grupy, w przypadku Odbiorców posiadających umowy o i/lub odprowadzanie ścieków z zapisem o trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, Przedsiębiorstwo zawrze nowe umowy w zakresie świadczonych usług lub aneksem do umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zmieni określony w umowie okres obrachunkowy. 

 

 

Wskaźnik wzrostu stawki opłaty abonamentowej 2012/2013

Odbiorcy usług z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym

 

 

 

Taryfa 2012r

Opłata abonamentowa liczona miesięcznie

4,58 zł.

Taryfa 2013

Opłata abonamentowa liczona w zależności od świadczonej usługi i okresu rozliczeniowego

Wzrost %

Dla odbiorców wody

 

 

 

Okres rozliczeniowy dwumiesięczny

9,16

9,40

2,62

Dla dostawców ścieków

 

 

 

Okres rozliczeniowy dwumiesięczny

9,16

9,66

5,46

Dla odbiorców wody i dostawców ścieków

 

 

 

Okres rozliczeniowy dwumiesięczny

9,16

9,78

6,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Przykład naliczenia opłat abonamentowych osobom fizycznym posiadającym osobowość prawną korzystającym z usług dostawy wody i odbioru ścieków z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym:

 

Opłata abonamentowa - 9, 53 zł

Podstawą naliczenia opłaty jest okres jednego miesiąca.

 

Odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków rozliczani miesięcznie mają prawo do zmiany okresu odczytów i rozliczeń.

Zmiana okresów obrachunkowych następuje na pisemny wniosek Klienta.

 

Wskaźnik wzrostu stawki opłaty abonamentowej 2012/2013

Odbiorcy usług z miesięcznym okresem rozliczeniowym

 

 

Taryfa 2012r

Opłata abonamentowa liczona miesięcznie

4,58 zł.

Taryfa 2013

Opłata abonamentowa liczona w zależności od świadczonej usługi i okresu rozliczeniowego

Wzrost %

Dla odbiorców wody

 

 

 

Okres rozliczeniowy miesięczny

4,58

9,34

103,93

Dla dostawców ścieków

 

 

 

Okres rozliczeniowy miesięczny

4,58

9,47

106,77

Dla odbiorców wody i dostawców ścieków

 

 

 

Okres rozliczeniowy miesięczny

4,58

9,53

108,08

 

 

Opłata abonamentowa regulowana jest przez Klienta niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę czy odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

Fakt posiadania przez Klienta czynnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego obliguje go do regulowania opłaty abonamentowej z tytułu gotowości do świadczenia usług w zakresie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków oraz z tytułu cyklicznych odczytów

i rozliczeń.

Na fakturze uwzględniona jest opłata za ilość dostarczonej wody i ilość odebranych ścieków oraz kwota opłaty abonamentowej (zróżnicowanej w zależności od posiadanego przyłącza i okresu rozliczeniowego).

Nowe taryfy na wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że Uchwałą Rady  Miasta Międzyrzec Podlaski Nr XXXI/267/13 z dnia 22 lutego 2013 r.  zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  Miasta  Międzyrzec Podlaski w postaci taryfowych cen jednostkowych za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłaty abonamentowej za koszty gotowości, odczyt i rozliczenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla następujących taryfowych grup odbiorców, które będą obowiązywać od dnia

1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r.

 

1. Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody              - 2, 32 zł plus podatek VAT (tj. 2, 51 zł brutto)

za 1 m3 ścieków           - 4, 59 zł plus podatek VAT (tj. 4, 96 zł brutto)

2. Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą niewymienioną w Grupie 1

za 1 m3 wody ·           - 2, 32 zł plus podatek VAT (tj. 2, 51 zł brutto)

za 1 m3 ścieków           - 5, 35 zł plus podatek VAT (tj. 5, 78 zł brutto)

 

 

3. Opłata abonamentowa:

 1. Dla odbiorców wody z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9, 34 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 09 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 40 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 15 zł brutto) na odbiorcę usług

 1. Dla dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym       – 9, 47 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 23 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 66 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 43 zł brutto) na odbiorcę usług

 1. Dla odbiorców wody i jednocześnie dostawców ścieków z Grupy 1 lub Grupy 2:

- w okresie rozliczeniowym jednomiesięcznym        – 9, 53 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 29 zł brutto) na odbiorcę usług,

- w okresie rozliczeniowym dwumiesięcznym          – 9, 78 zł plus podatek VAT

(tj. 10, 56 zł brutto) na odbiorcę usług.

Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania taryf

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Spółka z o.o.

w Międzyrzecu Podlaskim

informuje o przedłużeniu terminu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Międzyrzec Podlaski do dnia 31.03.2013 roku w niezmienionej wysokości

I.       Taryfowe ceny i stawki opłat

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, sportowo-rekreacyjną i w zakresie ochrony zdrowia

za 1 m3 wody -         2,01 zł plus podatek VAT

za 1 m3 ścieków -     4,11 zł plus podatek VAT

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz odbiorcy usług prowadzący działalność gospodarczą i rolniczą  nie  wymienioną w Grupie 1

za  1 m3 wody -       2,01 zł plus podatek VAT

za  1 m3 ścieków -   4,77 zł plus podatek VAT

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę lub ścieki na punkt poboru  dla Grupy 1 i Grupy 2:

- miesięcznie      -4,58 zł plus podatek VAT

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon