PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Unieważnienie postępowania przetargowego pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych. –  nr ogłoszenia 321548 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012 r.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. jako Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych, numer ogłoszenia 321548 – 2012; data zamieszczenia 29.08.2012 r. z uwagi na fakt, iż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 13.09.2012 r. do godziny 12:00 zostały złożone dwie oferty, których cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do cen złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/2012

( Pełnienie funkcji Kierownika Projektu / Inspektora nadzoru nad realizacją zadania )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061 , KRS: 000021760

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Pełnienia funkcji Kierownika Projektu / Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów oraz budowa kompostowni w Międzyrzecu Podlaskim w ramach realizacji projektu pn. „Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim
i okolicznych gminach”
, Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

2. ZAKRES PRAC

2.1 Informacje ogólne

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za nadzór  nad realizacją robót budowlanych i koordynację realizacji Projektu .

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową, zobowiązany jest  również do:

 1. kontroli jakości robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń,
 2. udziału w odbiorach częściowych i końcowym,
 3. uczestniczenia w kontrolach, sporządzania i archiwizacji wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i programem RPO WL 2007-2013 w zakresie realizowanego projektu.

2.2 Zadania szczegółowe  Kierownika projektu/Inspektora nadzoru

1. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ponosi  pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, programem RPO WL 2007-2013,  umową zawartą pomiędzy PUK Sp. z o. o.  i Instytucją Pośredniczącą oraz wykonawcą  w zakresie przewidzianym projektem .

2. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym metody składania i wzory wszystkich wymaganych  raportów inspekcyjnych,  protokółów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w  użyciu w ramach realizacji Projektu.

3.  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zapewnia  pełny  nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.(j.t. Dz.U. Nr 156 z 2006., poz. 1118 ze zm.)

4.  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru systematycznie monitoruje i dokumentuje postępy
w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami.

5. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru będzie odpowiedzialny za sprawdzanie  harmonogramów rzeczowo-finansowych  całego Projektu.

6. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru organizuje i prowadzi narady techniczne, problemowe
i inne spotkania, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż  dwa w miesiącu oraz przygotowuje notatki i raporty w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt.

7.  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów
i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.

8.  Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wszystkich próśb Wykonawcy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

9. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy z Wykonawcą.

10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania
z Zamawiającym.

11. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji
i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu.

12. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania. Inspektor sprawdza czy wszystkie używane materiały posiadają świadectwa i certyfikaty jakości.

13. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo  uczestniczy w odbiorach częściowych
i końcowym. Sporządza protokoły ze spotkań  odbiorowych.

14. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru wydaje kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych. Sprawuje nadzór nad ilością i terminowością wykonywanych robót.

15. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ma obowiązek zawiesić roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne.

16. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru w  uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z projektantem zatwierdza poprawki do dokumentacji technicznej.

17. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru weryfikuje obmiary każdego etapu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z przedmiarami robót oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót.

18. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  dokonuje weryfikacji  dostarczonych przez Wykonawcę rozliczeń,  oraz zatwierdza je przed dokonaniem płatności przed Zamawiającego .

19. Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę.

20. Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru sprawdza i zatwierdza w porozumieniu
z Zamawiającym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę.

21. Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru będzie nadzorował wszystkie próby związane
z odbiorem technicznym i rozruchem technologicznym. Inspektor jest zobowiązany do uczestniczenia w próbach końcowych.

22. Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru w przypadku zaistnienia nie przewidzianych okoliczności dotyczących realizacji przebiegu planowanych inwestycji,  wykona dokumentację zastępczą (wraz z uzgodnieniami) części inwestycji na której zaistniały przeszkody uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z projektami pierwotnymi. Sporządza również kosztorysy  na ewentualne roboty  dodatkowe, zamienne i uzupełniające powstałe w trakcie realizacji robót.

23. Sporządza dokumentację z przeglądów  gwarancyjnych obejmującą: wykaz usterek  i wad, wskazanie przyczyn  powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia , sporządzenie kalkulacji  (kosztorysu ) dot. powstałych usterek i wad.

24. Kierownik projektu/Inspektor  nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie z Wykonawcą , które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu.

25. Skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,

26. Skompletowanie i sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

2.3. Zarządzanie kontraktem.

2.3.1 Metodyka współpracy z Instytucją Kontraktującą.

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru  będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu
w przedstawionym zakresie. Kierownik w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych w niniejszym zakresie zadań - będzie podlegał Zamawiającemu.

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru -jako podmiot - dysponować będzie kadrą wykwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio kierownik Projektu.

Zamawiający zatwierdza wszelkie harmonogramy, raporty, wnioski i oceny przygotowane przez Kierownik projektu/Inspektor nadzoru. Ponadto  konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z Zamawiającym.

Przyjmuje się, iż zebrania Zamawiającego i Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 lipca 2013 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na  adres Zamawiającego  (Sekretariat) do dnia 13 czerwca 2012 roku wraz z:

a) załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. Do niniejszego załącznika należy dostarczyć kserokopię uprawnień Kierownika Projektu / Inspektora Nadzoru.

b) oświadczeniem w trybie art.  24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

c) oświadczeniem wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

d) oświadczeniem Kierownika Projektu / Inspektora Nadzoru -  minimum 5 letnim stażem pracy zawodowej przy sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, posiadający doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu inwestycjami odpowiadającymi zakresowi będącym przedmiotem projektu  tj. co najmniej  jednej  inwestycji  prowadzonej w ostatnich 5 latach z udziałem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością  przedmiotowi  zamówienia;

e) Aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4 ÷ 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) Aktualną informacją z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  14 czerwca 2012 roku, a o wyniku  i wyborze  najkorzystniejszej oferty zostaną pisemnie poinformowani oferenci. Informacja
o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.pukmp.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pukmp.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pukmp.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Ireneusz Rosiński pod numerem telefonu 83 371 32 77.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Zakres robót dostępny na stronie internetowej:

http://pukmiedzyrzecpodlaski.bip.lublin.pl

 1. Oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy/ów:

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia w postępowaniu na

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru

dla Projektu pn.

Rekultywacja składowiska odpadów oraz budowa kompostowni w Międzyrzecu Podlaskim w ramach realizacji projektu pn. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach.

 

Oświadczamy, że spełniam(y) warunki dotyczące:

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….

(miejscowość i data)

.…………..………….……………………..….

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ów)

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy/ów:

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Niniejszym oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na

Kierownik projektu/Inspektor nadzoru

dla Projektu pn.

Rekultywacja składowiska odpadów oraz budowa kompostowni w Międzyrzecu Podlaskim w ramach realizacji projektu pn. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach.

 

i nie zachodzą żadne z okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759) stanowiące podstawę do wykluczenia Nas z ubiegania się o uzyskanie niniejszego zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….

(miejscowość i data)

.…………..………….……………………..….

(podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 pkt. 2 USTAWY PZP 

 

Wykonawca:

 

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

 

 

OŚWIADCZENIE

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

Prawo zamówień publicznych

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

Kierownik projektu/inspektor nadzoru

dla Projektu pn.

 

Rekultywacja składowiska odpadów oraz budowa kompostowni w Międzyrzecu Podlaskim w ramach realizacji projektu pn. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach.

 

oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia, określone w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 

 

 

 

………........................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _                                     ……………………..................................................

                              Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy jedynie osób fizycznych.

Zawiadomienie o wyborze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie tablicy informacyjnej, w oparciu o kryterium ceny, wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

„AROMIX” Marek Sinkowski

ul. Strzelecka 3,21-560 Międzyrzec Podlaski

 

Streszczenie złożonych ofert w powyższym postępowaniu, które zostały dostarczone do Zamawiającego do dnia 31.01.2012 roku.

 

 1. Agencja Reklamowa Jacek Bielecki

ul. Stacyjna 4a, 21-500 Biała Podlaska

Wykonanie usługi: 2410,60 złotych brutto.

 

 1. DRUKARNIA Calamus

ul. Tuwima 5, 21-500 Biała Podlaska

Wykonanie usługi: 2460,00 złotych brutto.

 

 1. AROMIX – Marek Sinkowski

ul. Strzelecka 3, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Wykonanie usługi: 2337,00 złotych brutto.    

 

 1. Muffin Kaszczuk Ewa

ul. Wesoła 47, 58-200 Dzierżoniów

Wykonanie usługi: 5904,00 złotych brutto.

 

 

            Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu.

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon