PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Międzyrzec Podlaski: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim
Numer ogłoszenia: 235800 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, tel. 083 3713277, faks 083 3714146.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukmp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: - robót ziemnych, - zbiornika okrągłego żelbetowego monolitycznego, - izolacji przeciwwodnych oraz cieplnych zbiornika z wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pokrycia stropu papą termozgrzewalną, - montażu rurociągów, - opaski wokół zbiornika.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku niżej wymienionych formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 22 Nr 23 8039 0006 0000 0000 0438 0003 do dnia 24.08.2011r. godz. 11:00 Wysokość wadium wynosi 6 000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane, każda o wartości brutto (z pod. VAT) nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych) z załączeniem dokumentów potwierdzających że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował na okres realizacji zamówienia osobą, która będzie pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - kierownika budowy tj. posiadającą wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w obiektach budowlanych o kubaturze ponad 1000 m3 oraz załączyoświadczenie, że osoba ta posiada ww. uprawnienia i przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena warunku będzie dokonywana na podstawie posiadania przez wykonawcę opłaconej polisy o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie Przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 i Projektu Wykonawczego stanowiącego załącznik nr 11 oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie dotyczących: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności: a) klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, b) odmienne od przyjętych w projekcie budowlanym warunki geotechniczne, c) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy 2) wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie tej części zamówienia, której ona dotyczy. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2 jest pisemny wniosek Wykonawcy w tej sprawie przekazany Zamawiającemu wskazanemu w umowie. Wniosek ten musi zawierać co najmniej: proponowaną treść zmian, wyczerpujące wyjaśnienie okoliczności, które są podstawą ich wprowadzenia wraz z udowodnieniem, że zmian tych nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pukmp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 37 Sekretariat w dniach poniedziałek ÷ piątek w godz. 9:00 ÷ 14:00 w cenie 492,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 37 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pełne ogłoszenie, wszelkie załączniki oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ dot. zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 500 m3 w Międzyrzecu Podlaskim dostępne na stronie:

http://pukmiedzyrzecpodlaski.bip.lublin.pl/index.php?id=62

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE UNIJNE DLA PUKu!

Uprzejmie informujemy, iż PUK Sp. z o. o. znalazł się na liście projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 dla Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie - nr konkursu 04/RPOWL/6.1/2010 "Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach". Lista projektów wybranych do dofinansowania: http://www.rpo.lubelskie.pl/front/page/get/90/nabor_id:465/

Wniosek do NFOŚiGW na 1 miejscu

       Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9.03.2011 roku Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził Listę przedsięwzięć do dofinansowania w formie dotacji w ramach programu "Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych".

      Wniosek na podstawie kryterium selekcji uzyskał 66 punktów, i znajduje się na miejscu 1 listy rankingowej, przyjętej przez Zarząd NFOŚiGW.

 

 

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon