PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Nowy cennik usług komunalnych

Z dniem 01.01.2011 r. PUK Sp. z o. o. wprowadza nowy cennik usług komunalnych.

 

     1.  Wywóz nieczystości stałych z pojemnika V 110 l         -     15 zł brutto/szt.

     2.  Wywóz nieczystości stałych z pojemnika V 110 l

          ( odbiorcy z terenu Gm. Kąkolewnica )                         -     20 zł brutto/szt.

     3.  Wywóz nieczystości stałych z pojemnika V 1100 l      -      90 zł brutto/szt.

     4.  Wywóz nieczystości z pojemnika  V 1100 l

          ( Lokale Mieszkalne, Urząd Miasta, Wspólnoty Mieszkaniowe)  -     85 zł

                                                                                                       brutto/szt.                       

     5.  Wywóz nieczystości stałych z pojemnika V 1100      

          ( Fermy )                                                                                -   130 zł

                                                                                                       brutto/szt.

     6.  Wywóz nieczystości stałych z kontener KP 5,5                        -    303 zł 

                                                                                                       brutto/szt.

     7.  Wywóz nieczystości stałych z kontener KP 7                           -    420 zł 

                                                                                                       brutto/szt.

9.  Wywóz nieczystości z kontenera KP 7 (wioski)                            -    450 zł

                                                                                                        brutto/szt.

     10. Wywóz nieczystości z kontenera KP 7

           ( nieczystości prasowane)                                                     -  650 zł

                                                                                                       brutto/szt.

     11. Wywóz nieczystości stałych luzem                              -   103 zł brutto/m3

        12. Podstawienie przyczepy 3t (3m3)                                -      200 zł brutto  

     13. Podstawienie przyczepy 4t (4m3)                                -      270 zł brutto                                     

Zmiana taryfy za wodę i ścieki

Na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. 123 z 2006 r. poz. 858 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 24 pkt 8 i 9 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim  ogłasza:

 

„Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków”  wchodzącą w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Taryfowe ceny i stawki opłat obowiązują przez rok  tj. od 1stycznia 2011 r. do 31 grudnia  2011 roku w wysokości:

 

Grupa 1 – gospodarstwa domowe oraz odbiorcy usług prowadzący działalność oświatowo-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalną, rekreacyjno-sportową i w zakresie ochrony zdrowia

           za 1 m3 wody      -     2,01 zł netto

           za 1 m3 ścieków -     4,11 zł  netto

 

Grupa 2 – przemysłowi odbiorcy usług oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą  nie  wymienioną w Grupie 1

          za  1 m3 wody      -    2,01 zł netto

          za  1 m3 ścieków -    4,77 zł netto

 

Opłata abonamentowa za odczyt wodomierza i rozliczenie należności za wodę lub ścieki na punkt poboru dla Grupy 1 i Grupy 2:

- miesięcznie - 4,58 zł netto

Do cen i stawek opłat wymienionych w taryfie dolicza się obowiązujący podatek VAT zgodnie z odrębnymi przepisami.

WNIOSKI NA REKULTYWACJĘ WYSYPISKA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 października 2010 roku zostały złożone wnioski na rekultywację wysypiska do: 

1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wniosek nr 1429/2010 o tytule "Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów w Międzyrzecu Podlaskim".

Wniosek złożony został w trybie konkursowym w ramach programu piorytetowego "Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych". Dofinansowanie do 50 % 

2. Urządu Marszałkowskiego - z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. lubelskiego w Ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i Czysta Energia. Działanie 6.1 Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Kategoria: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, o tytule "Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach". Dofinansowanie do 75 %  

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon